Womi W225 Technoplast Liquid block+Kwast Grijs | 8711293391189

W225 Snel drogende, gemakkelijk verstrijkbare kit op nitriel-rubberbasis voor het afkitten van overlappingnaden en carrosserie delen, zoals koffervloeren, bodemplaten, chassisbalken en binnenschermen. Inclusief kwast. Gebruiksaanwijzing: De te behandelen oppervlakken reinigen, ontvetten en laten drogen. Aanbrengen met de nylon kwast. GEVAAR. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval. Bevat Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte, < 0.1 % EC 200-753-7OctaanHydrocarbons, C9-C11,n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, EAN: 8711293391189 prijs: 22.95  (klik hier voor meer informatie

Dit vind je misschien ook leuk...